hamsaaya ki bad khawahi aur

ہمسایہ کی بد خواہی اور نیکوں کے ساتھ برائی انتہائے شقاوت ہے